ആഫ്രിക്ക എന്ന ഇടം (ബമാക്കോ -മൂന്ന്) — Metaphor

ബമാക്കോ ആസ്വാദനം, ആഗോളവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച പഠനം -മൂന്നാം ഭാഗം ആഫ്രിക്കൻ സിനിമയും അബ്ദറഹ്മാൻ സിസ്സാക്കോയും സിനിമയും പ്രതിരോധവും സിസ്സാക്കോയുടെ സിനിമാശൈലി സോഷ്യൽ റിയലിസം വൈവിധ്യങ്ങളും പൊസിറ്റീവ് ഉടോപ്യകളും യൂനിലാറ്ററലിസം, ഫിനാൻസ് കാപിറ്റലിസം, വോൾഫൊവിറ്റ്സ് ഡോക്ട്രൈൻ, ഇറാഖ് ആക്രമണം.. കമ്പോളത്തിന്റെ യുക്തിയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ധർമനീതിയും നിലനിൽപിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം

via ആഫ്രിക്ക എന്ന ഇടം (ബമാക്കോ -മൂന്ന്) — Metaphor

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s