കാർബൺ-14 കാലഗണനം — മലയാള വേദപുസ്തക പഠനം

കാർബൺ-14 കൊണ്ടുള്ള കാലഗണനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണോ? കാർബൺ-14 വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാലഗണന രീതിയാണ്. ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. റേഡിയോ കാർബൺ എന്നും കാർബൺ-14 നെ പറയാറുണ്ട്. കാർബണിന്റെ 3 തരത്തിലുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ കാർബൺ-12, കാർബൺ -13 എന്നിവ സുസ്ഥിരമാണ്, ക്ഷയിക്കാറില്ല. എന്നാൽ കാർബൺ-14 അപചയത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ആകെയുള്ള കാർബണിൽ, കാർബൺ-12, 98.89 ശതമാനവും കാർബൺ-13 1.11ശതമാനവും, കാർബൺ-14, 0.00000000010 ശതമാനവും ആണ് ജൈവമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളത്. അതിന്റെ […]

via കാർബൺ-14 കാലഗണനം — മലയാള വേദപുസ്തക പഠനം

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s