39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස) — Linux – සිංහල

cut cut විධානය (command) මගින් එයට ලබාදෙන ආදානයෙහි (input) පාඨ පේළි වලින් (text lines) කොටසක් උපුටාගෙන (extract) ප්‍රතිදානයෙහි (output) දැක්වීම සිදුකරයි. මෙහිදී පේළි වල ඇති වචන තීර (columns) ලෙස සලකා උපුටා ගැනීම සිදුවේ. උපුටා ගැනීමට අවශ්‍ය column එක සහ columns වෙන්කර ඇති සංකේතය (symbol) හඳුන්වාදීම විකල්ප (options) මගින් කල හැකිය. Columns වෙන්කිරීමට සම්මතය වශයෙන් Tab […]

via 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (3 කොටස) — Linux – සිංහල

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s