കരിമഠം കോളനി കുളം: അവഗണയുടെ സംക്ഷിപ്‌തരൂപം — Lakes of India

Guest Article by Mr. Anand PJ on the Karimadom Colony Pond in Trivandrum തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അട്ടകുളങ്ങരയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കരിമഠം കോളനി. പലവിധ കാരണങ്ങൾകൊണ്ട്, ഈ കോളനി, മലയാളമാധ്യമങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ചർച്ച വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഒന്നും കരിമഠം കോളനിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജലാശയത്തെ പറ്റി ആരും സംസാരിക്കാറില്ല. ഏകദേശം രണ്ട ഏക്കർ വരുന്ന ഈ കുളം, വര്ഷങ്ങളായിയുള്ള അവഗണനയുടെ ഫലമായി ഇന്ന്, […]

via കരിമഠം കോളനി കുളം: അവഗണയുടെ സംക്ഷിപ്‌തരൂപം — Lakes of India

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s