“માનિસક તાણ.. સ્ટ્રેસ “ — HealthyGujarat

મૃત્યુ સમીપે લઇ જતો છુપો શત્રુ “સ્ટ્રેસ” “માનિસક તાણ.. સ્ટ્રેસ “ મૃત્યુ સમીપે લઇ જતો છુપો શત્રુ “સ્ટ્રેસ” હમણાં જ રાજ્કોટના શ્રેષ્ઠી કહેવાય તેવા યુવાન ઉધ્યોગપતીનું અકાળે અવસાન થયુ અને થોડા દિવસો પહેલા પણ બે હોનહાર યુવાન ઉધ્યોગપતીઓને આ સ્ટ્રોક ભરખી ગયો… થોડા સમય પહેલા બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લી. ના એમ ડી અનંત બજાજના 41 વર્ષની […]

via “માનિસક તાણ.. સ્ટ્રેસ “ — HealthyGujarat

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s