අපේ චන්ද්‍රයා කලින් අදහස් කළාට වඩා වසර මිලියන 85ක් තරුණයි — thathu.com

අපේ චන්ද්‍රයා කලින් අදහස් කළාට වඩා වසර මිලියන 85ක් තරුණයි දැන් පෙණී යන අන්දමට අපේ චන්ද්‍රයා, විද්‍යාඥයන් කලින් කල්පනා කළ අන්දමට වඩා මදක් තරුණයි — හරියටම කියනවා නම් වසර මිලියන 85ක් පමණ තරුණයි. [චන්ද්‍රයාගේ සම්භවය පිළිබඳව thathu.com ගෙන ආ පෙර ලිපි දෙකක් කියවන්න] චන්ද්‍රයාගේ සම්භවය පිළිබඳ නව මතයක් මෙතැනින් කියවන්න චන්ද්‍රයා සෑදුණු අන්දම ගැන අළුත් […]

via අපේ චන්ද්‍රයා කලින් අදහස් කළාට වඩා වසර මිලියන 85ක් තරුණයි — thathu.com

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s